Oblasti práva
divider

Kancelária STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o je licencovaná vo všetkých právnych oblastiach právneho poriadku Slovenskej republiky.

Je nositeľom ocenení Právnická firma roka ako veľmi odporúčaná v kategórii verejné obstarávanie v rokoch 2014 a 2015 a odporúčaná v roku 2017. V roku 2016 získala ocenenie Právnická firma roka ako odporúčaná v kategórii duševné vlastníctvo a v roku 2016 a 2017 opäť v kategórii IP/IT komunikácie.


Právo duševného vlastníctva

 • Autorské práva
 • Práva súvisiace s autorským právom
 • Právo priemyselného vlastníctva
 • Ochranné známky
 • Uplatňovanie a ochrana licenčných práv
 • Softvérové právo

Verejné obstarávanie

 • Právna asistencia pri zostavovaní súťažných ponúk
 • Uplatňovanie revíznych postupov v procese verejného obstarávania
 • Zastupovanie v konaniach pred Úradom pre verejné obstarávanie
 • Zastupovanie v správnych konania na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie

Právo obchodných spoločností

 • Zakladanie spoločností
 • Úprava vzťahov spoločníkov a akcionárov
 • Ochrana práv minoritných a uplatňovanie práv majoritných akcionárov
 • Akcionárske zmluvy
 • Opčné zmluvy
 • Riadenie spoločnosti; príprava podkladov pre zasadnutia orgánov spoločností
 • Zastupovanie vo veciach týkajúcich sa obchodného registra

Akvizície a zlúčenia spoločností

 • Výkon právneho auditu v procese ohodnocovania spoločností
 • Príprava akvizičnej dokumentácie
 • Zastupovanie v konaní pred Protimonopolným úradom SR
 • Poakvizičné usporiadania právnych vzťahov
 • Riadený zánik spoločností s právnym nástupníctvom

Zmenkové právo

 • Právne poradenstvo pri vystavovaní a likvidovaní zmeniek
 • Uplatňovanie práv nadobúdateľov zmeniek
 • Právna obrana zmenečného dlžníka

Hospodárska súťaž a Súťažné právo

 • Zastupovanie vo veciach nekalosúťažného konania
 • Ochrana obchodného mena a chránených označení
 • Zastupovanie vo veciach zneužitia dominantného postavenia
 • Zastupovanie vo veciach koncentrácie súťažiteľov

Konkurzné a reštrukturalizačné právo

 • Prihlasovanie pohľadávok v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
 • Zastupovanie veriteľov na schôdzach a vo veriteľských orgánoch
 • Sledovanie konkurzného a reštrukturalizačného konania

Nehnuteľnosti

 • Právne poradenstvo pri prevodoch nehnuteľností
 • Zabezpečovanie pohľadávok nehnuteľnosťami
 • Uplatňovanie práv a vyporiadanie podielových spoluvlastníkov

Pracovné právo

 • Právne poradenstvo pri zakladaní a ukončovaní pracovnoprávneho vzťahu
 • Príprava manažérskych zmlúv
 • Uplatňovanie práv zamestnávateľa
 • Uplatňovanie práv zamestnanca

Sporová agenda

 • Urovnávanie sporov
 • Zastupovanie v súdnych sporových konaniach
 • Zastupovanie v súdnych mimosporových konaniach
 • Zastupovanie v arbitrážnych konaniach
 • Zastupovanie v správnych konaniach
 • Vypracovávanie žalôb, návrhov, vyjadrení a ostaných procesných podaní

Kontraktuálne právo

 • Vypracovávanie a pripomienkovanie zmlúv
 • Negociovanie zmlúv
 • Ukončovanie zmluvných vzťahov
 • Mimosúdne urovnávanie zmluvných vzťahov

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Kontakt